KSI SWPB
Regulamin Karty podarunkowej

BM TRAVEL

Regulamin Karty podarunkowej

Data 21.12.2015

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
  1. Wydawca – BM Travel Biuro Podróży z siedzibą w Łasku, pod adresem: ul. Skłodowskiej 7/19, 98-100 Łask, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem: ………, NIP: ……., REGON: …, będąca wydawcą Karty Podarunkowej.
  2. Biuro Podróży  – Biuro BM Travel  położone w Łasku przy ul. Polnej 2.
  3. Karta Podarunkowa – bon towarowy, mający postać:

bonu towarowego wydanego na okaziciela, upoważniającego do jednokrotnego dokonywania zakupów usług turystycznych touroperatorów dostępnych w Biurze Podróży za pośrednictwem Biura Podróży,  w stosunku do których Biuro Podróży działa na podstawie umów agencyjnych zawartych z Organizatorami Turystyki jako agent turystyczny stale pośrednicząc w zawieraniu umów o imprezę turystyczną na rzecz organizatorów turystyki posiadających wpis do rejestru lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę  w kraju, w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.

  1. Nabywca – osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie wskazanej na Karcie Podarunkowej.
  2. Użytkownik – Nabywca, lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Biurze Podróży.
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Biurze Podróży (bon towarowy określonej w ust. 1 lit. c ppkt i) Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wysokości wskazanej na Karcie Podarunkowej oraz do realizacji Karty Podarunkowej w Biurze Podróży w okresie ważności Karty Podarunkowej.
 3. Nabycie Karty Podarunkowej określonej w ust. 1 lit c ppkt i jest możliwe wyłącznie w Biurze Podróży.
 4. Karta podarunkowa nie może zostać wydana w zamian za inną kartę podarunkową.
 5. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie nieuszkodzone Karty Podarunkowe z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
 6. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.
 7. Karta Podarunkowa określona w ust 1 lit c ppkt i może być wykorzystana wyłącznie w Biurze Podróży w Łasku, ul. Polna 2.  
 8. Karta Podarunkowa ważna jest do daty wskazanej na Karcie. Po przekroczeniu terminu ważności Karty Podarunkowej staje się ona nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów.
 9. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z chwilą wydania Karty Podarunkowej Nabywcy.
 10. Termin ważności Karty Podarunkowej można sprawdzić na Karcie (w przypadku określonym w ust. 1 lit c ppkt.). Po upływie podanego na karcie terminu Karta Podarunkowa traci ważność a niewykorzystana kwota, która na niej pozostanie, nie podlega zwrotowi.
 11. Karta Podarunkowa daje możliwość jednokrotnego dokonania zakupów. Niewykorzystana wartość nie może być wymieniona na gotówkę lub zwrócona Nabywcy.
 12. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa od bieżącej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej.
 13. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość wskazana na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy gotówką lub przelewem (w przypadku karty określonej w ust. 1 lit. c ppkt i).
 14. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie ani zwrotowi w przypadku jej utraty, kradzieży czy zniszczenia. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy  z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy.
 15. Karta nie podlega zablokowaniu, ani zastrzeżeniu.
 16. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.
 17. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  2. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na niej zapisanych,
  3. posługiwania się sfałszowaną Kartą Podarunkową, tj. niezgodną z dostarczonym wzorem lub nie posiadającą stosowanych przez Wydawcę zabezpieczeń.
 18. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika w Biurze Podróży bądź przesłanej na następujący adres biura Wydawcy: ul. Polna 2, 98-100 Łask.
 19. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty Podarunkowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Wydawcę reklamacji, Wydawca wyda Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową o wartości stanowiącej równowartość środków wskazanych na uszkodzonej Karcie Podarunkowej w chwili jej oddania Wydawcy. Okres ważności Karty Podarunkowej, wydanej przez Wydawcę będzie równy okresowi ważności obowiązującemu dla uszkodzonej Karty Podarunkowej przedłużonemu o czas od chwili złożenia reklamacji do dnia wydania nowej karty.
 20. Reklamacje z tytułu umów o imprezę turystyczną, zawartych za pośrednictwem Wydawcy, posiadacze Karty Podarunkowej winni składać zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezie turystycznej Organizatora Turystyki) touroperatora).
 21. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą. Karta podarunkowa stanowi bon towarowy.
 22. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie, nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 23. Przez nabycie Karty Podarunkowej Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki. Poprzez skorzystanie z Karty Podarunkowej Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki.
 24. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Wydawcy, a także na stronie internetowej Biura Podróży. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.
 25. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 26. Wydawca zastrzega sobie także prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Biurze Podróży oraz na stronie internetowej www.bmtravel.pl z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu.
 27. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.12.2015 r.
powrót
KSI - Portale turystyczne